FÖ Bygg medarbetare fasad till kontor

Om oss

Ett stort litet byggföretag
med hjärtat i Sala.

FÖ Bygg i Sala är ett ägarlett byggföretag med starkt lokalt engagemang. Vi erbjuder ett brett utbud av byggtjänster, både för offentliga beställare och privatpersoner, både i stora och i små projekt.

FÖ Bygg startade 1997 och under de 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Idag är vi ca 30 egna anställda medarbetare och har en omsättning är cirka 75 miljoner kr/år.

En del av ByggConstruct

Vi är ett litet byggföretag, men också stort. För att möta framtiden på ett handfast och hållbart sätt blev vi 2020 en del av ByggConstruct AB och kan ta oss an stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder.

Det lilla företagets engagemang

Totalt är vi idag knappt 200 anställda i koncernen med en omsättning på drygt 1 miljard kr/år. Det ger oss resurser att ta oss an riktigt stora byggprojekt, samtidigt som vi har det lilla företagets personliga engagemang.

ByggConstruct blir delägare i FÖ Bygg

Engagemang

Vi tror på lokal samhällsnytta.

FÖ Bygg är ett lokalt byggföretag, Salabygden med omnejd ligger oss varmt om hjärtat. Varje dag arbetar vi för att tillsammans bygga ett hållbart Sala. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor.

Ansvar som skapar engagemang

Våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala underentreprenörer. Det innebär att vi faktiskt bygger ”åt oss själva”. Vi bor här, vi arbetar här och vi är med och bygger framtiden här. Det är ett ansvar som skapar engagemang.

Utveckla en hållbarare region

Vi på FÖ Bygg vill ta vårt ansvar i att utveckla Västmanland till en hållbarare och attraktivare region att leva och bo i. Nu och i framtiden. Det gör vi genom att ligga i framkant när det gäller att bygga säkert, energieffektivt och med stor miljöhänsyn.

Ömsesidigt samarbete

Men för oss som en regional aktör, är det även viktigt för oss att engagera oss i samhället på olika sätt. Vi ser sponsring som ett ömsesidigt samarbete, som en vinn vinn-situation för alla parter. FÖ Bygg och vårt moderbolag ByggConstruct samarbetar med idrottsföreningar på alla nivåer. Vi stöttar också olika kultur- och humanitära projekt.

Tillsammans bygger vi ett vinnande Sala!

Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans ett vinnande Sala. Vi bygger vi ett starkare varumärke, blir en attraktivare arbetsgivare – och att våra samarbetspartners också kommer närmare sina drömmar och mål.

Genom att bygga framtiden på trygghet, engagemang och ansvar kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

FÖ-medarpetare hamrar på tak

Egna medarbetare

Vi tror på egen anställd personal.

Vår utgångspunkt är att om man ska bygga ett riktigt bra hus, ska man bygga det på förtroende. Vårt mål är att våra kunder inte bara ska bli nöjda med slutresultatet, utan också att vägen dit ska vara jämn och rak.

Egen anställd personal

Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är nämligen övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkrare byggen och bra arbetsmiljö.

Genom egen personal kan vi kvalitetssäkra vår verksamhet på ett bra sätt, öka förståelsen för våra kunders behov och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av FÖ Bygg och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Respekt och öppenhet

Vi eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt och öppenhet. Alla medarbetare känner varandra väl, beslutsvägarna är korta och ansvarsrollerna är tydliga.

Samtliga medarbetare kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade och/eller yrkesbevis).

En lärande organisation

Vår organisation är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Erfarenheten stannar i företaget

Personalomsättningen på FÖ Bygg är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

Hållbarhet och miljö

Vi tror på hållbar utveckling.

Ända sedan vi startade för snart 25 år sedan, har det varit en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller tekniska och innovativa lösningar, och att bygga med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med stor miljöhänsyn. Men också kostnadseffektivt.

Därför satsar vi på att bli bäst i klassen på att bygga passivhus, lågenergihus och andra miljöcertifierade byggnader.

Kvalitets- och miljöcertifieringar

FÖ Bygg är certifierat enligt BKMA (tidigare BF9K), Byggföretagens produktcertifieringssystem och ledningssystem för kvalitet, miljö, och arbetsmiljö (KMA).

Vi innehar BAS-P & BAS-U och är våtrumsbehöriga och är anslutna till PER.

I koncernen har vi har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad och har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Affärsidé och KMA-policy

Vårt sätt att göra rätt.

Affärsidé

FÖ Byggs affärsidé är att utföra bygg- och ombyggnadsentreprenader, med spetskompetens inom vård, skola, bostäder, kommersiella byggnader och byggservicearbeten i Mälardalen med utgångspunkt i Sala.

Att genom god kommunikation, ständig utveckling inom KMA och genom lokala samarbeten uppnå bästa möjliga resultat ut kvalitets- och miljöhänseende.

Vi ska vara en bred aktör inom utvecklingen av samhället på orten där vi verkar.

Alla kunder och projekt är lika viktiga, stora som små.

Policys för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Företagets policys är framtagna för att vägleda vår personal i det dagliga arbetet och ska vara i linje med vår affärsidé och verksamhet. Dessa innehåller åtaganden om att uppfylla krav och om ständig förbättring med hjälp av riskidentifiering och mål- och handlingsplaner. Vi ska genom våra policys sätta grunderna för hur vi arbetar och behandlar varandra i organisationen.

Kvalitetspolicy

FÖ Bygg AB är ett byggföretag som utför sina projekt så att vi erhåller nöjda återkommande kunder genom att:

 • Ständigt jobba för att utveckla oss och vårt ledningssystem.
 • Arbeta välplanerat, organiserat och effektivt i våra projekt.
 • Ha egen personal vilket skapar hög kompetensnivå och yrkesstolthet hos våra medarbetare.
 • Engagera, informera och utbilda vår personal för att uppnå högsta möjliga kvalitet.
 • Leverera våra produkter och uppdrag till förväntad kvalitet och avtalad tid.
 • Ha ett stort engagemang i uppdragen och lägga kundens behov i centrum.
 • Bemöta kunden såsom vi själva vill bli bemötta.

Miljöpolicy

FÖ Bygg AB har en, utifrån förutsättningarna, miljövänlig verksamhet och bidrar till ett hållbart samhälle, i projekten och organisationen, genom att alltid arbeta systematiskt och planerat. Detta gör vi genom att:

 • Hålla oss uppdaterade i och följa de lagar och krav som ställs på oss.
 • Omhänderta restprodukter, inklusive återvinna och minimera avfall och omsorgsfull hantera farligt avfall.
 • Verka för energieffektiva lösningar i alla led.
 • Minimera transporter och användningen av fossila bränslen för att minimera koldioxidutsläpp.
 • Göra miljövänligare val av produkter genom anslutning till digitala verktyg som till exempel BvB.
 • Ställa krav på våra affärspartners miljöarbete.
 • Prioritera ett socialt hållbart samhälle i CSR arbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande och säker arbetsmiljö.

FÖ Bygg AB kommer alltid att arbeta för att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där människor trivs och utvecklas. Vi skall ha ett arbetsklimat där var och en känner att den gör nytta och vet vilka mål som skall uppnås. Vi har respekt för varandras olikheter och roller. Det skall råda ett gott samarbete mellan ledning och medarbetare. Vi uppnår detta genom vårt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö samt vårt sätt att motverka kränkande särbehandling och all form av diskriminering, viket finns beskrivet i våra Personalrutiner.

Varje anställd har ett personligt ansvar för sin hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Vårt lägsta krav är att följa befintliga instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö.

Arbeta hos oss

Vill du jobba hos oss?
Läs det här först!

FÖ Bygg söker regelbundet nyfikna, engagerade och skickliga medarbetare, även praktikanter, lärlingar och sommarjobbare. Är du ambitiös och har ett utpräglat kvalitetsmedvetande, hör av dig till oss.

Du får arbeta i ett företag som tar väl hand om sina medarbetare och har en företagskultur som präglas av trygghet, engagemang, ansvar, ordning och reda. Vi har väl dokumenterade policys, arbetsprocesser och manualer som vi arbetar efter. Dessutom har vi väldigt kul tillsammans!

Bygg framtiden tillsammans med oss!

Här hittar du våra aktuella tjänster

Kontakta oss!

Vill du veta mer? Har du frågor kring ett specifikt projekt?
Hör av dig till oss. Här hittar du våra kontaktpersoner.